REGULAMIN DLA PARTNERA

 

Niniejszy Regulamin stanowi dynamiczny (dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych ProPartner Sp. z o.o.) załącznik do następujących dokumentów:

 

1.                   Umowa o dzieło (dla Partnera jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej)

2.                   Umowa o współpracę (dla Partnera jako przedsiębiorcy)

 

§1

 

Definicje i pojęcia:

 

Program Partnerski

 

 

 

 

 

Partner

 

 

Klient

 

Baza Klientów

 

Regulamin

 

 

 

Formularz Rejestracyjny

 

 

System informatyczny

 

Sprzedawca

System mający na celu promocję produktów lub usług Sprzedawcy, określający zasady pozyskiwania Klientów w celu stworzenia przez Partnera Bazy Klientów, udostępniający odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia powyższego celu oraz monitorowania efektywności działań Partnera, stanowiący własność ProPartnera, przygotowany i udostępniany Sprzedawcy przez ProPartnera.

Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, uczestnicząca w Programie Partnerskim na podstawie umowy zawartej z ProPartnerem.

Przedsiębiorca lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dokonująca zakupu produktu lub usługi u Sprzedawcy.

Lista Klientów Sprzedawcy oraz zależności między tymi Klientami a Partnerem.

Dokument znajdujący się na stronach internetowych ProPartnera, określający zasady wynagradzania Partnera za wykonanie Bazy Klientów, dozwolone formy pozyskiwania Klientów oraz zasady korzystania z Programów Partnerskich, będący integralną częścią niniejszej umowy.

Dokument przekazywany w formie elektronicznej ProPartnerowi przez Partnera, zawierający dane niezbędne do identyfikacji Partnera, przepływu informacji oraz wszelkich rozliczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

Strony internetowe oraz związane z nimi oprogramowanie i bazy danych będące własnością ProPartnera i w ograniczonym zakresie udostępniane Sprzedawcom i Partnerom.

Przedsiębiorca, który zawarł z ProPartnerem umowę o świadczenie usług obejmującą przygotowanie i udostępnienie przez ProPartnera Programu Partnerskiego, prowadzący sprzedaż produktów lub usług drogą elektroniczną.

 

 

§2

Postanowienia ogólne

 

1.                   Partnerem może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Lub osoba nielietnia za zgodą rodziców (zgoda powinna być dołączona do umowy).

2.                   Partner nie jest pracownikiem ani przedstawicielem ProPartnera. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu ProPartnera ani Sprzedawców, których produkty lub usługi promuje.

3.                   Zarejestrowanie się w systemie informatycznym ProPartnera oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4.                   O zmianach w niniejszym Regulaminie Partner będzie powiadamiany w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu wprowadzenia zmiany.

5.                   Partner może posiadać tylko jedno konto w systemie informatycznym ProPartnera.

6.                   Partner jest zobowiązany do podania ProPartnerowi, w formie pisemnej, informacji o zmianie danych osobowych, adresowych i innych podawanych przez Partnera, w szczególności danych mających istotne znaczenie dla prawidłowej wypłaty wynagrodzenia. W przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą wymagana jest również pieczęć firmowa.

 

§3

Zależności pomiędzy Partnerem a Sprzedawcami

 

1.                   Partner otrzymuje możliwość promowania produktów lub usług Sprzedawców z wykorzystaniem materiałów i narzędzi udostępnianych przez ProPartnera lub przez Sprzedawców, za pośrednictwem systemu informatycznego ProPartnera.

2.                   Partner może uczestniczyć w dowolnej liczbie Programów Partnerskich jednocześnie.

3.                   Partner ma możliwość swobodnego wyboru Programów Partnerskich, w których chce uczestniczyć, dostępnych dla Partnera w systemie informatycznym ProPartnera.

4.                   Sprzedawcy nie mają wglądu do danych dotyczących Partnera uczestniczącego w ich Programach Partnerskich, za wyjątkiem imienia i nazwiska (nazwy przedsiębiorcy) oraz adresu e-mail. Partner nie ma wglądu do Baz Klientów, jak również do żadnego innego elementu działalności Sprzedawcy.

5.                   ProPartner nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych przez Sprzedawców lub innych Partnerów z Partnerem.

6.                   Materiały i narzędzia udostępnione przez Sprzedawców za pośrednictwem systemu informatycznego ProPartnera przeznaczone są do wykorzystania przez Partnera wyłącznie w celach promocyjnych. Wykorzystanie przez Partnera jakichkolwiek innych materiałów lub narzędzi związanych ze Sprzedawcą i jego działalnością wymaga zgody Sprzedawcy.

7.                   W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej danego Programu Partnerskiego zawarcie kolejnej umowy pomiędzy Partnerem a ProPartnerem dotyczącej tego samego Programu Partnerskiego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia rozwiązania poprzedniej umowy.

 

§4

Ogólne zasady uczestnictwa w Programach Partnerskich

 

1.                   Każdy Partner w momencie rejestracji otrzymuje unikalny liczbowy identyfikator (numer ID Partnera).

2.                   Warunkiem prawidłowego wykonania przez Partnera zobowiązań wynikających z umowy zawartej z ProPartnerem, w tym określenia wynagrodzenia Partnera w ramach danego Programu Partnerskiego jest stosowanie – we wszystkich formach aktywności promocyjnej podejmowanej przez Partnera – następującego schematu hiperłącza (linku):
http://{ADRES_STRONY_SPRZEDAWCY}?a={ID_PARTNERA}
gdzie {ADRES_STRONY_SPRZEDAWCY} oznacza pełny adres internetowy (URL) strony, którą Partner promuje w ramach Programu Partnerskiego, zaś {ID_PARTNERA} jest numerem ID Partnera.

3.                   Informacje na temat możliwych do użycia adresów internetowych zawarte są w systemie informatycznym ProPartnera, w sekcjach dotyczących poszczególnych Programów Partnerskich.

4.                   Warunki wynagradzania Partnera różnią się w poszczególnych Programach Partnerskich. Wynagrodzenie Partnera podlega ustaleniu w oparciu o warunki poszczególnych Programów Partnerskich, zawartych w systemie informatycznym ProPartnera, w sekcjach dotyczących poszczególnych Programów Partnerskich.

5.                   Wynagrodzenie Partnera w Programach Partnerskich jest ustalane w oparciu o pliki cookies zapisywane na komputerach Klientów. ProPartner dołożył wszelkich starań, by pliki te spełniały wymogi standardu P3P i były obsługiwane przez przeglądarki internetowe używane przez przynajmniej 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) Klientów. ProPartner nie ponosi odpowiedzialności za umyślne lub przypadkowe usunięcia plików cookies.

6.                   Wynagrodzenie Partnera jest wymagalne po upływie 30 (trzydziestu), 60 (sześćdziesięciu) lub 90 (dziewięćdziesięciu) dni od momentu zaistnienia z inicjatywy Partnera akcji, za którą w danym Programie Partnerskim przewidziane jest wynagrodzenie. Obowiązujący okres wymagalności określają poszczególne Programy Partnerskie. Wymagalne wynagrodzenie jest wypłacane w najbliższym terminie wypłaty zgodnie z § 5. W trakcie danego okresu wymagalności może nastąpić anulowanie części wynagrodzenia na skutek zaistnienia po stronie Sprzedawcy okoliczności uzasadniających anulowanie części wynagrodzenia, w szczególności: reklamacji, zwrotu produktów, realizacji zobowiązań Sprzedawcy wobec Klientów. Każdorazowe anulowanie części wynagrodzenia wymaga uzasadnienia.

7.                   Programy Partnerskie mogą przewidywać wymóg odrębnego zatwierdzenia przez Sprzedawcę każdej części wynagrodzenia. W takim przypadku każda część wynagrodzenia jest wymagalna po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 6.

8.                   Partner zobowiązuje się do prowadzenia działań promocyjnych, które nie wprowadzają Klientów w błąd, są aktualne i zgodne z prawdą w świetle działalności Sprzedawców oraz oferowanych przez nich produktów lub usług.

9.                   Partner zobowiązuje się, iż jego strony internetowe lub inne związane z jego działalnością materiały lub narzędzia, w szczególności wiadomości e-mail, nie będą zawierać treści:

a)       pornograficznych;

b)       promujących zachowania i postawy nienawistne, rasistowskie;

c)       naruszających prawa autorskie i pokrewne lub zachęcających do ich łamania;

d)       zachęcających lub nawołujących do łamania prawa;

e)       w inny sposób niezgodnych z obowiązującym prawem;

f)         mogących zaszkodzić dobremu imieniu ProPartnera lub Sprzedawców,

a także nie będą zawierać odnośników do stron internetowych lub innych materiałów lub narzędzi, zawierających treści, o których mowa w pkt a) – f).

10.               Partner zobowiązuje się do niestosowania metod promocji, które naruszają zasady lub regulaminy obowiązujące w danym medium, w szczególności w ramach publicznych for i grup dyskusyjnych.

11.               Partner jest zobowiązany do niestosowania niezamówionej informacji handlowej („spam”) w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm.

12.               W przypadku rozwiązania umowy Partner jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ze swoich stron internetowych oraz wszelkich innych mediów wszystkich materiałów i narzędzi, w tym hiperłączy (linków), których umieszczenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy z ProPartnerem.                                                            .

 

§5

Wypłata wynagrodzenia

1.                   Minimalna kwota wypłaty wynagrodzenia wynosi 200 PLN (dwieście złotych) dla każdego z Programów Partnerskich.

2.                   ProPartner wypłaca Partnerowi wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy, Regulaminu oraz warunkami danego Programu Partnerskiego jako łączne wynagrodzenie ze wszystkich Programów Partnerskich, w których w danym miesiącu wynagrodzenie Partnera wyniosło co najmniej 200 PLN (dwieście złotych).

3.                   W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej danego Programu Partnerskiego ProPartner wypłaca Partnerowi przysługujące mu wynagrodzenie z tego Programu Partnerskiego. W takim przypadku § 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 nie stosuje się.

4.                   Termin wypłaty następuje z zamknięciem danego miesiąca rozliczeniowego w ostatnim dniu miesiąca.

5.                   W przypadku, gdy Partner jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o podatek dochodowy, do którego zapłaty jest zobowiązany ProPartner.

6.                   Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym wynagrodzenie Partnera w danym Programie Partnerskim nie przekroczyło 200 PLN (dwieście złotych), kwota wynagrodzenia przechodzi na następny miesiąc rozliczeniowy.

7.                   ProPartner może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia Partnerowi w przypadku niespełnienia jednego z poniższych warunków:

a)       Partner nie podał w Formularzu Rejestracyjnym kompletu danych koniecznych do wypłaty jego wynagrodzenia i nie uzupełnił tego braku do dnia terminu wypłaty;

b)       Partner nie wystawił i nie przesłał ProPartnerowi faktury (rachunku);

c)       Partner nie przesłał ProPartnerowi 2 (dwóch) podpisanych przez siebie egzemplarzy umowy, do dnia terminu wypłaty. W przypadku Partnera będącego przedsiębiorcą wymagana jest również pieczęć firmowa.

Wypłata wynagrodzenia następuje po spełnieniu danego warunku, w najbliższym terminie wypłaty.

8.                   W momencie rozwiązania umowy następuje zablokowanie konta Partnera w systemie informatycznym ProPartnera.

9.                   ProPartner może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia Partnerowi w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę, którego produkty lub usługi promuje Partner w ramach danego Programu Partnerskiego, z obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy ProPartnerem a Sprzedawcą. Na żądanie Partnera ProPartner przeniesie na Partnera wierzytelność przysługującą mu wobec Sprzedawcy, którego produkty lub usługi promuje Partner w ramach danego Programu Partnerskiego. W takim przypadku następuje zwolnienie ProPartnera z długu wobec Partnera.